239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

Oдлука и висини чланарине за 2023. годину

 Управни одбор 

Број: 17-4/22 

Београд , 09.11.2022.године 

На основу члана 34. став 2. тачка 13. члана 66. став 3. тачка 4. члан 67. став 2. члана 78. став 1. тачка 7. Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, а у складу са чланом 25. став 2. тачка 19. Закона о порезу на додату вредност, Управни одбор Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, на седници одржаној 09. новембра 2022. године, донео је 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2023 ГОДИНУ 

1. Годишња чланарина - редовна 

1.1. Активна чланарина – за период 01.01.2023 – 30.06.2023 2.000,00 

1.2. Активна чланарина – за период 01.07.2023 – 30.06.2024 4.000,00 

1.3. Пасивна чланарина – за период 01.01.2023 – 30.06.2023 1.000,00 

1.4. Пасивна чланарина – за период 01.07.2023 – 30.06.2024 2.000,00 

Износ чланарине се уплаћује на текући рачун Заједнице тренера Рукометног савеза Србије број 

160-480967-50 (Banka Intesa)

Износи чланарине морају бити уплаћени од физичких лица, чланова Заједнице, са обавезним уписивањем шифре члана у позиву на број. 

Доказ о уплати тренер је обавезан да достави на меил treneri@treneri-rss.rs 

У случају да уплату изврши правно лице, уплата ће бити враћена, као погрешна. 

О б р а з л о ж е њ е 

У циљу временског повезивања чланарине са такмичарском сезоном, донета је одлука у диспозитиву. 

За активну - редовну чланарину, Тренери имају обавезу да за период 01.01.2023 – 30.06.2023 године уплате чланарину у износу од 2.000,00 динара. 

За пасивну чланарину, Тренери имају обавезу да за период 01.01.2023 – 30.06.2023 године уплате чланарину у износу од 1.000,00 динара. 

За активну - редовну чланарину, Тренери имају обавезу да за период 01.07.2023 – 30.06.2024 године уплате чланарину у износу од 4.000,00 динара. 

За пасивну чланарину, Тренери имају обавезу да за период 01.07.2023 – 30.06.2024 године уплате чланарину у износу од 2.000,00 динара. 

Тренер који у периоду од 01.01.2023 – 30.06.2023 године уплати пасивну чланарину, а жели да добије лиценцу у такмичењу за тај период, обавезан је да изврши доплату чланарине од 1.000,00 динара. 

Тренер који у периоду од 01.07.2023 – 30.06.2024 године уплати пасивну чланарину, а жели да добије лиценцу у такмичењу за тај период, обавезан је да изврши доплату чланарине од 2.000,00 динара. 

ЗАЈЕДНИЦА ТРЕНЕРА 

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Управни одбор 

Председник 

Јова Павлов 

Цео документ преузмите кликом на линк.

239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

Позив за редовну седницу УО ЗТРСС - 09.11.2022.

 На основу члана 35 и 36 Статута Заједнице тренера РСС, заказујем 17. редовну седницу Управног одбора Заједнице тренера РСС и за исту предлажем следећи 

Д Н Е В Н И РЕ Д : 

1. Усвајање записника са 16. редовне седнице Управног одбора, 

2. Извештај о раду између две редовне седнице, 

3. Утврђивање оквирних термина Централног и Регионалних семинара као и семинара за тренере МК у 2023. Години, 

4. Доношење одлуке о поступку измирења годишњих ( редовних ) чланарина за наступајући период ( такмичарски ), 

5. Доношење одлуке и утврђивање протокола сарадње са Заједницама тренера држава у окружењу, 

6. Предлог о начину издавања , обнављања и одузимања Дозволе за рад тренера, 

7. Текућа питања, пошта и разно 

Седница Управног одбора ће се одржати дана 09. новембра 2022. године (среда) у Београду, Бањица, у просторијама комплекса „Мали викенд“, ул. Булевар Ослобођења 385, са почетком у 13,00 часова. 

Јова Павлов

Прузми документ кликом овде.

239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

Одлуке Скупштинe ЗТ РСС - Крагујевац, 10.10.2022.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА  СРБИЈЕ,  ОДРЖАНЕ ДАНА, 10.10.2022. ГОД. У КРАГУЈЕВЦУ СА ПОЧЕТКОМ У 12,00

Скупштини је присуствовало 25 од 30 делегата секција, чиме је испуњен кворум за рад и одлучивања.

Одлуке донесене на Скупштини

 1. Једногласно усвојен Извештај о раду Заједнице за 2021 годину,
 1. Једногласно усвојен Извештај Надзорног одбора о пословању Заједнице у 2021 години,
 1. Једногласно су донете Одлуке:
  • Усвојен извештај о финансијском пословању Заједнице,
  • Усвојена Изјава о покрићу губитка за 2021 годину
 1. На лични захтев разрешени су чланства у Управном одбору:
  • Аким Комненић (Подпредседник УО)
  • Милка Никшић (Члан)
 1. На предлог Председника УО, Јове Павлова, за нове чланове УО, именовани су:
  • Ненад Краљевски
  • Борис Жарковић
 1. На предлог Председника УО, Јове Павлова, за новог Подпредседника УО, именован је:
  • Зоран Валдевит

Записничар                                                                                         Председник Скупштине

  Небојша Видановић с.р.                                                                                Иван Станковић с.р.

239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

Најава шесте редовне седнице Скупштине Заједнице тренера Рукометног савеза Србије - Крагујевац 10. 10. 2022.

 На основу члана 29. Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, те члана 13. став 2. Пословника о раду Скупштине, заказујем Шесту редовну седницу Скупштине Заједнице тренера Рукометног савеза Србије и предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И Р Е Д 

1. Избор радних тела Скупштине: 

a. Радног председништва, 

b. Записничара и два оверача записника, 

c. Верификационе комисије 

2. Усвајање записника са Пете редовне седнице Скупштине, 

3. Разматрање и одлучивање о извештају о раду у 2021 години, 

4. Разматрање и одлучивање о извештају о раду Надзорног одбора у 2021 години, 

5. Усвајање финансијског извештаја (завршни рачун) за 2021 годину, 

Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја 

Доношење одлуке о усвајању Изјаве о покрићу губитка 

6. Разрешење и именовање чланова Управног одбора, 

7. Текућа питања, пошта и разно. 

Седница Скупштине ће се одржати дана 10. октобра 2022. године (понедељак) у Крагујевцу, у просторијама хотела „Шумарице“, ул. Десанкин венац бб, са почетком у 12,00 часова. 

У прилогу позива је и Списак чланова Скупштине. 

У случају да Секција ЗТ мења свог представника, исти је дужан да донесе Овлашћење потписано од стране Координатора секције. 

Достављено: 

- члановима Скупштине ЗТ РСС, 

- председнику и члановима УО ЗТ РСС, 

- председнику УО РСС 

- генералном секретару РСС 

- члановима Надзорног одбора ЗТ РСС 

 СКУПШТИНА ЗТ РСС 

ПРЕДСЕДНИК 

Иван Станковић с.р. 

Преузмите следећа документа:

Овлашћења ѕа члана скупштине

Позив за Скупштину - 10.10.22.

Чланови Скупштине ЗТ РСС

Записник са Пете седнице Скупштине - Крагујевац - 13.06.21.

Извезтај о раду УО 2021

Извештај Надзорног одбора

Биланс стања

Биланс успеха

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2021

Одлука о покрићу губитка - 2021

239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

Одлука о условима за добијање лиценце у Првом степену - 11.08.2022.

Управни одбор Заједнице тренера на 13. седници одржаној у Крагујевцу 11.08.2022. године донео је поред осталих Одлука и Одлуку о Условима за лиценцирање тренера у 1. степену такмичења (Супер "А" и Супер "Б" лига) .
Такође, анализирана је листа испуњености услова за лиценцирање свих тренера, чланова Заједнице тренера РСС, где су унети сви подаци ( годишње чланарине, присутва одговарајућим семинарима у зависности од категорије по РИНК-у, као и категорија којутренер поседује на основу РИНК конвенције. Поменута листа ће бити објављена како на сајту ЗТ РСС тако и на фејсбук страници како би тренери у случају да подаци који су на листи не одговарају стварном стању могли да у контактима са канцеларијом Заједнице тренера помогну у ажурању података.

Одлуку преузмите овде.

Листу испоњености услова по категоријама прузмите овде.

ztrss_logo_720_440

13. седница Управног одбора Заједнице тренера РСС –Крагујевац, 11. августа 2022. године

У четвртак, 11.08.2022. године са почeтком у 11 часова ће се одржати 13. седница Управног одбора Заједнице тренера Рукометног савеза Србије. Седница ће се одржати у Крагујевцу у просторијама ХТП " Шумарице". л. Десанкин венац бб, са почетком у 11,00
часова.

Д Н Е В Н И РЕ Д :
1. Усвајање записника са 10. редовне и 11. и 12. електронске седнице Управног одбора,
2. Извештај о раду између две редовне седнице:
3. 2. Регионални и Централни семинар,
4. Листа тренера са испуњеношћу услова за лиценцирање,
5. Текућа питања, пошта и разно
Седница Управног одбора ће се одржати дана 11. августа 2022. године (четвртак) у
Крагујевцу, у просторијама хотела „Шумарице“, ул. Десанкин венац бб, са почетком у 11,00
часова.

Позив можете преузети кликом овде

IN Memoriam Зоран Чубрилов 1960-2022

Зоран Чубрилов (1960-2022), рукометом је почео да се бави 1974. године. Током играчке каријере наступао је за РК Синђелић и ОРК Стари Град. Један је од утемељивача сјајне школе рукомета ОРК Стари Град, 1987 године. Почео је рад са генерацијом 1973/74. Постизао је значајне резултате са својим селекцијама. Вишеструки првак Београда, Србије и Југославије.

Под његовим водством, као потврђеним ствараоцем, израсле су десетине врхунских играча. Као тренер радио је у ОРК Стари Град, РК Црвена Звезда, РК Обилић, РК Синђелић, РК Београд, РК Партизан, као и у Ларнаки на Кипру.

Сахрана ће се обавити на гробљу Лешће, у петак, 29.07.2022 године. Опело почиње у 14,00 часова, а сахрана у 14,30 часова. У име Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, овим путем, изражавамо најдубље саучешће породици Чубрилов.  

mastercoach

EHF Master Coach 2022-23.

Рукометни савез Србије објављује позив за учешће на 4. Националном семинару за стицање највишег међународног тренерског звања – EHF Master Coach. На семинару могу учествовати тренери 3. категорије по EHF RINCK конвенцији и који са тим у вези испуњавају све услове предвиђене одредбама ЕХФ.

Семинар ће се организовати у 3 модула у укупном трајању од 160 часова. 
Предвиђени облици наставе организовани у модулима у трајању од 6 наставних дана реализоваће се у следећим терминима:

1. Модул - друга половина јуна 2022. године

2. Модул - друга половина децембра 2022. године

3. Модул - друга половина јуна 2023. године

Реализација наставе на 4. Националном EHF Master Coach семинару предвиђа могућност организације наставе уживо и онлајн

Позивамо све заинтересоване тренере да нам се обрате путем адресе edukacija@rss.org.rs како бисмо вам пружили све неопходне информације о организацији семинара и начину пријављивања.

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.