Обавештење о условима прикупљања података

 


Члановима који приступају Заједници тренера Рукометног савеза Србије о условима прикупљања и обради података о личности

1. Назив и седиште:
У складу са одредбом чл.15 Закона о заштити података о личности (у даљем тексту ”Закон”), Заједница тренера рукометног савез Србије из Београда, ул. Тошин бунар 272, Матични број 28705557, ПИБ 11098627 (у даљем тексту ”ЗТ РСС”) пре прикупљања и обраде података о личности у поступку пријема у чланство нових чланова, овим обавештењем упознаје потенцијалног члана са условима прикупљања и обраде података о личности.
2. Сврха прикупљања и даље обраде података:
Подаци о личности се прикупљају за сврху организованог и систематског праћења стања у рукометном спорту, дугорочног планирања, праћења статуса и развоја свих учесника у рукометном спорту, прикупљања података за матичну евиденцију Републичког завода за спорт, као и за утврђивање и остваривање права чланова по основу бављења рукометним спортом.
3. Начин прикупљања података:
Подаци се прикупљају од лица на које се односе, на обрасцу „Приступница члана“ који је објављен на интернет презентацији ЗТ РСС, у одељку Обрасци, а који по својој вољи попуњава и подноси ЗТ РСС заинтересовано лице уношењем података о себи, у сврху учлањивања у Заједницу тренера Рукометног савеза Србије (у даљем тексту: Члан).
Пре прикупљања података о личности ЗТРСС, упознаје потенцијалног Члана са условима прикупљања и даље обраде података о личности, и то:
– омогућавањем увида у ово обавештење на интернет презентацији ЗТ РСС:
http://www.treneri-rss,rs
– штампањем, на захтев потенцијалног члана, овог обавештења и упознавањем потенцијалног члана са његовим правима,
– омогућавањем увида у одговарајућу евиденцију збирке података о личности, која се у вези са пријавом у чланство води у електронској форми у Централном регистру збирки података о личности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, на интернет страни: http://www.poverenik.rs/
Попуњавањем и подношењем обрасца ”Приступница члана” сматраће се да је потенцијални Члан упознат да ће се вршити обрада података о личности који су садржани у наведеном обрасцу, а искључиво за сврхе одређене у тач. 2. овог обавештења.
4. Начин коришћења података:
Прикупљени подаци о личности ће се користити за сачињавање евиденције чланова ЗТ РСС, по свим основама пријема Члана у чланство ЗТ РСС, као и за утврђивање свих права и обавеза у вези са учешћем у такмичењима у којима учествују као чланови ЗТ РСС.
Од прикупљених података ће јавно бити објављени на званичној интернет страници ЗТ РСС: име, презиме, датум рођења, фотографија, шифра Члана у евиденцији ЗТ РСС, чланарина, категорија по РИНК-у, број Дозволе за рад, евентуална казна због повреде спортских правила, али тек по обавештењу члана о повреди која му се ставља на терет, док остали прикупљени подаци неће бити јавно објављени, а за чега Члан даје сагласност, потписом на обрасцу ”Приступница члана”.
5. Врста лица која користе податке:
Све прикупљене податке о личности може користити искључиво ЗТ РСС, као правно лице – руковалац, а у оквиру ЗТ РСС само одређена
лица, именована од стране надлежних органаЗТ РСС, могу вршити одређене послове у вези са обрадом података о личности (у даљем тексту: ”Обрађивачи”).
У случају потребе ЗТ РСС ће са Обрађивачима закључити споразум о чувању података (НДА).

6. Правни основ прикупљања података:
Основ за прикупљање и обраду података је добровољни пристанак лица на које се подаци односе и обавеза ЗТ РСС да води евиденцију о својим члановима (чл.5 Закона о спорту).
7. Право на опозив:
Лице чији су подаци предмет прикупљања може опозвати свој пристанак писмено или усмено. Правна последица опозива је обавеза лица које је претходно дало пристанак да   Руковаоцу надокнади оправдане трошкове и сву штету, које је Руковаоц имао у вези са прикупљањем и обрадом података, у складу са прописима који уређују одговорност за штету.
8. Права лица у случају обраде и недозвољене обраде
Лице чије податке ЗТ РСС прикупља и обрађује има право на:
1. истинито и потпуно обавештавање о обради његових података у смислу чл.19 Закона;
2. вршење увида у податке који се на њега односе, односно да од ЗТ РСС захтева исправку, допуну, ажурирање, брисање података, као и прекид и привремену обуставу обраде.
3. брисање податаа у случају да сврха обраде није јасно одређена и/или да је сврха обраде измењена, а нису испуњени услови за обраду за ту измењену сврху и/или да је сврха обраде остварена, односно подаци више нису потребни за остваривање сврхе; и/или да је начин обраде недозвољен; и/или да податак спада у број и врсту података чија је обрада несразмерна сврси; и/или да је податак нетачан, а не може се путем исправке заменити тачним; и/или да се податак обрађује без пристанка или овлашћења  заснованог на закону и у другим случајевима када се обрада не може вршити у складу са одредбама Закона.
ЗТ РСС неће вршити обраду података (недозвољена обрада) уколико:
1. физичко лице није дало пристанак за обраду, односно ако се обрада врши без законског овлашћења;
2. се врши у сврху различиту од оне за коју је одређена, без обзира да ли се врши на основу пристанка лица или законског овлашћења за обраду без пристанка, осим ако се врши у сврху прикупљања средстава за хуманитарне потребе из члана 12 тачка 2а и члана 12а овог закона;
3. сврха обраде није јасно одређена, ако је измењена, недозвољена или већ остварена;
4. је лице на које се подаци односе одређено или одредиво и након што се оствари сврха обраде;
5. је начин обраде недозвољен;
6. је податак који се обрађује непотребан или неподесан за остварење сврхе обраде;
7. су број или врста података који се обрађују несразмерни сврси обраде;
8. је податак неистинит и непотпун, односно
када није заснован на веродостојном извору или је застарео. Код сваке обраде података садржаних у бази података ЗТ РСС ће обезбедити заштиту података о личности без обзира на држављанство и пребивалиште, расу, године живота, пол, језик, вероисповест, политичко и друго уверење, националну припадност, социјално порекло и статус, имовинско стање, рођење, образовање, друштвени положај или друга лична својства.

Децембар 2017.

Преузмите фајл у ПДФ формату 

Повратак на страницу  ПрописиКЛИКНИ ОВДЕ