Obaveštenje o uslovima prikupljanja podataka

 


Članovima koji pristupaju Zajednici trenera Rukometnog saveza Srbije o uslovima prikupljanja i obradi podataka o ličnosti

1. Naziv i sedište:
U skladu sa odredbom čl.15 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu ”Zakon”), Zajednica trenera rukometnog savez Srbije iz Beograda, ul. Tošin bunar 272, Matični broj 28705557, PIB 11098627 (u daljem tekstu ”ZT RSS”) pre prikupljanja i obrade podataka o ličnosti u postupku prijema u članstvo novih članova, ovim obaveštenjem upoznaje potencijalnog člana sa uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.
2. Svrha prikupljanja i dalje obrade podataka:
Podaci o ličnosti se prikupljaju za svrhu organizovanog i sistematskog praćenja stanja u rukometnom sportu, dugoročnog planiranja, praćenja statusa i razvoja svih učesnika u rukometnom sportu, prikupljanja podataka za matičnu evidenciju Republičkog zavoda za sport, kao i za utvrđivanje i ostvarivanje prava članova po osnovu bavljenja rukometnim sportom.
3. Način prikupljanja podataka:
Podaci se prikupljaju od lica na koje se odnose, na obrascu „Pristupnica člana“ koji je objavljen na internet prezentaciji ZT RSS, u odeljku Obrasci, a koji po svojoj volji popunjava i podnosi ZT RSS zainteresovano lice unošenjem podataka o sebi, u svrhu učlanjivanja u Zajednicu trenera Rukometnog saveza Srbije (u daljem tekstu: Član).
Pre prikupljanja podataka o ličnosti ZTRSS, upoznaje potencijalnog Člana sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti, i to:
– omogućavanjem uvida u ovo obaveštenje na internet prezentaciji ZT RSS:
http://www.treneri-rss,rs
– štampanjem, na zahtev potencijalnog člana, ovog obaveštenja i upoznavanjem potencijalnog člana sa njegovim pravima,
– omogućavanjem uvida u odgovarajuću evidenciju zbirke podataka o ličnosti, koja se u vezi sa prijavom u članstvo vodi u elektronskoj formi u Centralnom registru zbirki podataka o ličnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na internet strani: http://www.poverenik.rs/
Popunjavanjem i podnošenjem obrasca ”Pristupnica člana” smatraće se da je potencijalni Član upoznat da će se vršiti obrada podataka o ličnosti koji su sadržani u navedenom obrascu, a isključivo za svrhe određene u tač. 2. ovog obaveštenja.
4. Način korišćenja podataka:
Prikupljeni podaci o ličnosti će se koristiti za sačinjavanje evidencije članova ZT RSS, po svim osnovama prijema Člana u članstvo ZT RSS, kao i za utvrđivanje svih prava i obaveza u vezi sa učešćem u takmičenjima u kojima učestvuju kao članovi ZT RSS.
Od prikupljenih podataka će javno biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici ZT RSS: ime, prezime, datum rođenja, fotografija, šifra Člana u evidenciji ZT RSS, članarina, kategorija po RINK-u, broj Dozvole za rad, eventualna kazna zbog povrede sportskih pravila, ali tek po obaveštenju člana o povredi koja mu se stavlja na teret, dok ostali prikupljeni podaci neće biti javno objavljeni, a za čega Član daje saglasnost, potpisom na obrascu ”Pristupnica člana”.
5. Vrsta lica koja koriste podatke:
Sve prikupljene podatke o ličnosti može koristiti isključivo ZT RSS, kao pravno lice – rukovalac, a u okviru ZT RSS samo određena
lica, imenovana od strane nadležnih organaZT RSS, mogu vršiti određene poslove u vezi sa obradom podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ”Obrađivači”).
U slučaju potrebe ZT RSS će sa Obrađivačima zaključiti sporazum o čuvanju podataka (NDA).

6. Pravni osnov prikupljanja podataka:
Osnov za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljni pristanak lica na koje se podaci odnose i obaveza ZT RSS da vodi evidenciju o svojim članovima (čl.5 Zakona o sportu).
7. Pravo na opoziv:
Lice čiji su podaci predmet prikupljanja može opozvati svoj pristanak pismeno ili usmeno. Pravna posledica opoziva je obaveza lica koje je prethodno dalo pristanak da   Rukovaocu nadoknadi opravdane troškove i svu štetu, koje je Rukovaoc imao u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.
8. Prava lica u slučaju obrade i nedozvoljene obrade
Lice čije podatke ZT RSS prikuplja i obrađuje ima pravo na:
1. istinito i potpuno obaveštavanje o obradi njegovih podataka u smislu čl.19 Zakona;
2. vršenje uvida u podatke koji se na njega odnose, odnosno da od ZT RSS zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.
3. brisanje podataa u slučaju da svrha obrade nije jasno određena i/ili da je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu i/ili da je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe; i/ili da je način obrade nedozvoljen; i/ili da podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi; i/ili da je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim; i/ili da se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja  zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.
ZT RSS neće vršiti obradu podataka (nedozvoljena obrada) ukoliko:
1. fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
2. se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe iz člana 12 tačka 2a i člana 12a ovog zakona;
3. svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
4. je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
5. je način obrade nedozvoljen;
6. je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
7. su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
8. je podatak neistinit i nepotpun, odnosno
kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo. Kod svake obrade podataka sadržanih u bazi podataka ZT RSS će obezbediti zaštitu podataka o ličnosti bez obzira na državljanstvo i prebivalište, rasu, godine života, pol, jezik, veroispovest, političko i drugo uverenje, nacionalnu pripadnost, socijalno poreklo i status, imovinsko stanje, rođenje, obrazovanje, društveni položaj ili druga lična svojstva.

Decembar 2017.

Preuzmite fajl u PDF formatu 

Povratak na stranicu  PropisiKLIKNI OVDE