Заједница тренера Рукометног савеза Србије  Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.

Најава шесте редовне седнице Скупштине Заједнице тренера Рукометног савеза Србије - Крагујевац 10. 10. 2022.

 На основу члана 29. Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, те члана 13. став 2. Пословника о раду Скупштине, заказујем Шесту редовну седницу Скупштине Заједнице тренера Рукометног савеза Србије и предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И Р Е Д 

1. Избор радних тела Скупштине: 

a. Радног председништва, 

b. Записничара и два оверача записника, 

c. Верификационе комисије 

2. Усвајање записника са Пете редовне седнице Скупштине, 

3. Разматрање и одлучивање о извештају о раду у 2021 години, 

4. Разматрање и одлучивање о извештају о раду Надзорног одбора у 2021 години, 

5. Усвајање финансијског извештаја (завршни рачун) за 2021 годину, 

Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја 

Доношење одлуке о усвајању Изјаве о покрићу губитка 

6. Разрешење и именовање чланова Управног одбора, 

7. Текућа питања, пошта и разно. 

Седница Скупштине ће се одржати дана 10. октобра 2022. године (понедељак) у Крагујевцу, у просторијама хотела „Шумарице“, ул. Десанкин венац бб, са почетком у 12,00 часова. 

У прилогу позива је и Списак чланова Скупштине. 

У случају да Секција ЗТ мења свог представника, исти је дужан да донесе Овлашћење потписано од стране Координатора секције. 

Достављено: 

- члановима Скупштине ЗТ РСС, 

- председнику и члановима УО ЗТ РСС, 

- председнику УО РСС 

- генералном секретару РСС 

- члановима Надзорног одбора ЗТ РСС 

 СКУПШТИНА ЗТ РСС 

ПРЕДСЕДНИК 

Иван Станковић с.р. 

Преузмите следећа документа:

Овлашћења ѕа члана скупштине

Позив за Скупштину - 10.10.22.

Чланови Скупштине ЗТ РСС

Записник са Пете седнице Скупштине - Крагујевац - 13.06.21.

Извезтај о раду УО 2021

Извештај Надзорног одбора

Биланс стања

Биланс успеха

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2021

Одлука о покрићу губитка - 2021

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.60.48044.81 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.