239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

Oдлука и висини чланарине за 2023. годину

 Управни одбор 

Број: 17-4/22 

Београд , 09.11.2022.године 

На основу члана 34. став 2. тачка 13. члана 66. став 3. тачка 4. члан 67. став 2. члана 78. став 1. тачка 7. Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, а у складу са чланом 25. став 2. тачка 19. Закона о порезу на додату вредност, Управни одбор Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, на седници одржаној 09. новембра 2022. године, донео је 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2023 ГОДИНУ 

1. Годишња чланарина - редовна 

1.1. Активна чланарина – за период 01.01.2023 – 30.06.2023 2.000,00 

1.2. Активна чланарина – за период 01.07.2023 – 30.06.2024 4.000,00 

1.3. Пасивна чланарина – за период 01.01.2023 – 30.06.2023 1.000,00 

1.4. Пасивна чланарина – за период 01.07.2023 – 30.06.2024 2.000,00 

Износ чланарине се уплаћује на текући рачун Заједнице тренера Рукометног савеза Србије број 

160-480967-50 (Banka Intesa)

Износи чланарине морају бити уплаћени од физичких лица, чланова Заједнице, са обавезним уписивањем шифре члана у позиву на број. 

Доказ о уплати тренер је обавезан да достави на меил treneri@treneri-rss.rs 

У случају да уплату изврши правно лице, уплата ће бити враћена, као погрешна. 

О б р а з л о ж е њ е 

У циљу временског повезивања чланарине са такмичарском сезоном, донета је одлука у диспозитиву. 

За активну - редовну чланарину, Тренери имају обавезу да за период 01.01.2023 – 30.06.2023 године уплате чланарину у износу од 2.000,00 динара. 

За пасивну чланарину, Тренери имају обавезу да за период 01.01.2023 – 30.06.2023 године уплате чланарину у износу од 1.000,00 динара. 

За активну - редовну чланарину, Тренери имају обавезу да за период 01.07.2023 – 30.06.2024 године уплате чланарину у износу од 4.000,00 динара. 

За пасивну чланарину, Тренери имају обавезу да за период 01.07.2023 – 30.06.2024 године уплате чланарину у износу од 2.000,00 динара. 

Тренер који у периоду од 01.01.2023 – 30.06.2023 године уплати пасивну чланарину, а жели да добије лиценцу у такмичењу за тај период, обавезан је да изврши доплату чланарине од 1.000,00 динара. 

Тренер који у периоду од 01.07.2023 – 30.06.2024 године уплати пасивну чланарину, а жели да добије лиценцу у такмичењу за тај период, обавезан је да изврши доплату чланарине од 2.000,00 динара. 

ЗАЈЕДНИЦА ТРЕНЕРА 

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Управни одбор 

Председник 

Јова Павлов 

Цео документ преузмите кликом на линк.

ZTrss_kg2019-slider

ЦЕНТРАЛНИ СЕМИНАР РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕРА У 2023. ГОДИНИ ОДРЖАЋЕ СЕ ОД 9. ДО 11. ЈУНА У КРАГУЈЕВЦУ

Управни одбор Заједнице тренера РСС , на седници одржаној 09.11.2022. године донео је Одлуку да се Централни семинар рукометних тренера у 2023. години одржи од 9. до 11. јуна у Крагујевцу ( ХТП " Шумарице ").

Све остале битне информације ( Програм семинара, услови и рокови за пријављивање као и начини надокнађивања неприсуствовања Семинару из оправданих , као и санкције и начин надокнађивања Семинара за неоправдана неприсуствовања биће објављене до краја календарске 2022. године . Термина одржавања семинара одређен је на основу календара такмичења РСС , односно по окончању такмичарских активности, како би се тренерима омогућио што дужи одмор пред наступајућу сезону 2023/24.

239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

Позив за редовну седницу УО ЗТРСС - 09.11.2022.

 На основу члана 35 и 36 Статута Заједнице тренера РСС, заказујем 17. редовну седницу Управног одбора Заједнице тренера РСС и за исту предлажем следећи 

Д Н Е В Н И РЕ Д : 

1. Усвајање записника са 16. редовне седнице Управног одбора, 

2. Извештај о раду између две редовне седнице, 

3. Утврђивање оквирних термина Централног и Регионалних семинара као и семинара за тренере МК у 2023. Години, 

4. Доношење одлуке о поступку измирења годишњих ( редовних ) чланарина за наступајући период ( такмичарски ), 

5. Доношење одлуке и утврђивање протокола сарадње са Заједницама тренера држава у окружењу, 

6. Предлог о начину издавања , обнављања и одузимања Дозволе за рад тренера, 

7. Текућа питања, пошта и разно 

Седница Управног одбора ће се одржати дана 09. новембра 2022. године (среда) у Београду, Бањица, у просторијама комплекса „Мали викенд“, ул. Булевар Ослобођења 385, са почетком у 13,00 часова. 

Јова Павлов

Прузми документ кликом овде.

clanska-karta-467x311

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 27.10.2022. ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС закључно са  27.10.2022 . године су :

 • Калић Витомир, број члана 1031
 • Пилић Милан, број члана 1032
 • Спасић Милан, број члана 1033
 • Ћурчић Стефан, број члана 1034
 • Јовановић Драгољуб, број члана 1035
 • Пандуровић Марина, број члана 1036
 • Јелић Никола, број члана 1037
 • Мракић Златко, број члана 1038
 • Цветковић Милош, број члана 1039
 • Крстић Милан, број члана 1040
 • Остојин Дарко, број члана 1041
 • Жегарац Маја, број члана 1042
 • Јеремић Душан , број члана 1043
 • Орос Филип, број члана 1044
 • Ивковић Балаж, број члана 1045
 • Жилевски Душан, број члана 1046
 • Шкавић Зоран, број члана 1047
 • Перовић Милица, број члана 1048
 • Рнић Момир, број члана 1049
 • Ковинчић Александар , број члана 1050
 • Ђорђевић Братислав, број члана 1051
 • Ивановић Кристина, број члана 1052
 • Војичић Ћетко, број члана 1053

По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.

Напомена: Подсећамо новоучлањенен тренере на обавезу слања поштом : Евиденционог листа члана, Личног картона- приступнице и оверене код нотара Дипломе или Уверења о стеченом стручном звању.

239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

Одлуке Скупштинe ЗТ РСС - Крагујевац, 10.10.2022.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА  СРБИЈЕ,  ОДРЖАНЕ ДАНА, 10.10.2022. ГОД. У КРАГУЈЕВЦУ СА ПОЧЕТКОМ У 12,00

Скупштини је присуствовало 25 од 30 делегата секција, чиме је испуњен кворум за рад и одлучивања.

Одлуке донесене на Скупштини

 1. Једногласно усвојен Извештај о раду Заједнице за 2021 годину,
 1. Једногласно усвојен Извештај Надзорног одбора о пословању Заједнице у 2021 години,
 1. Једногласно су донете Одлуке:
  • Усвојен извештај о финансијском пословању Заједнице,
  • Усвојена Изјава о покрићу губитка за 2021 годину
 1. На лични захтев разрешени су чланства у Управном одбору:
  • Аким Комненић (Подпредседник УО)
  • Милка Никшић (Члан)
 1. На предлог Председника УО, Јове Павлова, за нове чланове УО, именовани су:
  • Ненад Краљевски
  • Борис Жарковић
 1. На предлог Председника УО, Јове Павлова, за новог Подпредседника УО, именован је:
  • Зоран Валдевит

Записничар                                                                                         Председник Скупштине

  Небојша Видановић с.р.                                                                                Иван Станковић с.р.

239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

Најава шесте редовне седнице Скупштине Заједнице тренера Рукометног савеза Србије - Крагујевац 10. 10. 2022.

 На основу члана 29. Статута Заједнице тренера Рукометног савеза Србије, те члана 13. став 2. Пословника о раду Скупштине, заказујем Шесту редовну седницу Скупштине Заједнице тренера Рукометног савеза Србије и предлажем следећи: 

Д Н Е В Н И Р Е Д 

1. Избор радних тела Скупштине: 

a. Радног председништва, 

b. Записничара и два оверача записника, 

c. Верификационе комисије 

2. Усвајање записника са Пете редовне седнице Скупштине, 

3. Разматрање и одлучивање о извештају о раду у 2021 години, 

4. Разматрање и одлучивање о извештају о раду Надзорног одбора у 2021 години, 

5. Усвајање финансијског извештаја (завршни рачун) за 2021 годину, 

Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја 

Доношење одлуке о усвајању Изјаве о покрићу губитка 

6. Разрешење и именовање чланова Управног одбора, 

7. Текућа питања, пошта и разно. 

Седница Скупштине ће се одржати дана 10. октобра 2022. године (понедељак) у Крагујевцу, у просторијама хотела „Шумарице“, ул. Десанкин венац бб, са почетком у 12,00 часова. 

У прилогу позива је и Списак чланова Скупштине. 

У случају да Секција ЗТ мења свог представника, исти је дужан да донесе Овлашћење потписано од стране Координатора секције. 

Достављено: 

- члановима Скупштине ЗТ РСС, 

- председнику и члановима УО ЗТ РСС, 

- председнику УО РСС 

- генералном секретару РСС 

- члановима Надзорног одбора ЗТ РСС 

 СКУПШТИНА ЗТ РСС 

ПРЕДСЕДНИК 

Иван Станковић с.р. 

Преузмите следећа документа:

Овлашћења ѕа члана скупштине

Позив за Скупштину - 10.10.22.

Чланови Скупштине ЗТ РСС

Записник са Пете седнице Скупштине - Крагујевац - 13.06.21.

Извезтај о раду УО 2021

Извештај Надзорног одбора

Биланс стања

Биланс успеха

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2021

Одлука о покрићу губитка - 2021

treneri_clanska karta

УЧЛАЊЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ ТРЕНЕРА РСС – СПИСАК НОВОУЧЛАЊЕНИХ ТРЕНЕРА – 13.09.2022. ГОДИНЕ

На основу комплетне документације учлањени и регистровани тренери у Заједницу тренера РСС закључно са  13.09.2022 . године су :

 • Ступар Марко, број члана 1022
 • Грбић Марко, број члана 1023
 • Николић Весна, број члана 1024
 • Марковић Марко, број члана 1025
 • Спахић Горјан, број члана 1026
 • Бјелица Матија, број члана 1027
 • Баруџић Милош, број члана 1028
 • Надовеза Божидар, број члана 1029
 • Видаковић Давор, број члана 1030

По објављивању учлањења на сајту Заједнице тренера РСС тренери ради регулисања свог статуса учесника у такмичењима , односно добијања лиценце, треба да поднесу Захтев Комисији РСС за добијање Дозволе за рад.

239321343_112794374450398_7872811896278069481_n

Одлука о условима за добијање лиценце у Првом степену - 11.08.2022.

Управни одбор Заједнице тренера на 13. седници одржаној у Крагујевцу 11.08.2022. године донео је поред осталих Одлука и Одлуку о Условима за лиценцирање тренера у 1. степену такмичења (Супер "А" и Супер "Б" лига) .
Такође, анализирана је листа испуњености услова за лиценцирање свих тренера, чланова Заједнице тренера РСС, где су унети сви подаци ( годишње чланарине, присутва одговарајућим семинарима у зависности од категорије по РИНК-у, као и категорија којутренер поседује на основу РИНК конвенције. Поменута листа ће бити објављена како на сајту ЗТ РСС тако и на фејсбук страници како би тренери у случају да подаци који су на листи не одговарају стварном стању могли да у контактима са канцеларијом Заједнице тренера помогну у ажурању података.

Одлуку преузмите овде.

Листу испоњености услова по категоријама прузмите овде.

ZT RSS - Сва права ѕаджана. Телефон: +381.64.882.72.83 Email: treneri(@)treneri-rss.rs Adresa: Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд, Srbija.